Fundacja Wigry Pro realizuje projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”

Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury – eremów górnych wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzących w skład zabytkowego Zespołu Klasztoru Kamedułów w Wigrach poprzez realizację kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich oraz rozwinięcie oferty kulturowej i edukacyjnej.

Zakres projektu obejmuje inwestycje w infrastrukturę zabytkową kompleksu Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach – 12 eremów tarasu górnego wraz z wieżą zabytkową oraz renowacją murów. W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny i wystawienniczy na potrzeby realizacji usług kulturalnych.

Erem to miejsce odosobnienia mnichów/mniszek różnych chrześcijańskich zakonów pustelniczych. Eremy mają formę małych domków przeznaczonych dla jednego zakonnika zgodnie z regułą życia opartego na modlitwie i poście.

W efekcie realizacji projektu powstanie 13 wystaw stałych pn. Eremy historycznego Eremitorium Klasztoru Kamedułów w Wigrach.

Opis ekspozycji:

Kompleks eremów wigierskich w obecnej formie składa się z dwóch niezależnych lokalizacji przedzielonych murem. Eremy położone są na dwóch poziomach, z czego eremy zlokalizowane na tzw. Górnym tarasie są odzwierciedleniem historycznego układu klasztornego, dolne zaś zostały dobudowane, jako rozszerzenie zaplecza funkcjonalnego w latach powojennych. Dolny taras, w czasach świetności wigierskiego eremitorium zajmowany był, jako zaplecze gospodarcze gdzie znajdowały się budynki gospodarcze.

Tematyka eskpozycji tarasu górnego dotyka sfery historycznej samego klasztoru wigierskiego w związku z powyższym wystawy stałe będą prezentowały etap od powstania Klasztoru poprzez, działalność publiczną do momentu zamknięcia klasztoru i historii najnowszej.

Beneficjent: Fundacja Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

(formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

 

Tytuł projektu: „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”

Wartość całkowita Projektu: 21.499.170,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14.857.150,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020