REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO WIGRY – LESZCZEWO – WIGRY

 1. CEL RAJDU:
 2. Propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej promującej zdrowy styl życia.
 3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku.
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego.
 5. Poznanie walorów krajoznawczych, historii i tradycji.
 6. Organizacja czasu wolnego oraz umiejętności potrzebne do życia bez alkoholu.

ORGANIZATOR:

            Gmina Suwałki i Parafia pw. NMP w Wigrach  

 • TERMIN I PROGRAM RAJDU:

            12 czerwca 2021 r. (sobota)

Program:

godz. 9:45 –   zebranie uczestników w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach przy                                        apartamentach papieskich,  

godz. 10:00 – zwiedzanie odrestaurowanego zespołu klasztornego,

godz. 12:00 –  msza św. w Leszczewie przy posesji Państwa Milewskich,

godz. 14:00 – ognisko w Ogrodach Klasztornych w Wigrach, zakończenie rajdu.

 

 1. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW RAJDU DO DNIA 11 CZERWCA 2021 R.

w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45

e – mai: w.jurewicz@gmina.suwalki.pl, telefon: 875659342, bądź osobiście.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich osób.
 3. Przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
 4. Organizator rajdu nie zapewnia:

      – dojazdu do miejsca rozpoczęcia startu: tj.: Pokamedulski Klasztor w Wigrach,

           – powrotu po zakończonym rajdzie rowerowym,|
  – wymiany części zapasowych w rowerze podczas rajdu.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 2. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę uczestników rajdu z podaniem: imienia
  i nazwiska, numeru telefonu oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.
 3. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 4. Złożenie karty zgłoszenia (załącznik do regulaminu) oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptacją warunków uczestnictwa w rowerowym rajdzie, jednocześnie jest zobowiązaniem uczestnika, że w razie nieszczęśliwego wypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 5. Organizator oraz wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przygotowaniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności  za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe (przed, w czasie i po rajdzie).
 6. Organizator nie zapewnia wymiany części zapasowych w rowerze podczas rajdu, ani transportu  do miejsca startu rajdu jak i z miejsca zakończenia.
 7. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie nieletnich biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilną  i prawną za zaistniałe szkody.

 

 1. UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
 2. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjami organizatora rajdu.
 3. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej  przez  nieletnich  uczestników rajdu.
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie  kasku ochronnego przez osobę nieletnią.
 6. Poruszanie się zgodnie z zasadami  ruchu drogowego.
 7. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach
  15-30 m.
 8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 9. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 200 m odległości pomiędzy  poszczególnymi grupami kolumny.
 10. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać
 11. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 12. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem  się  o możliwości  bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 13. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
 14. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
 15. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek.
 16. Niepostrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie  z rajdu.
 17. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy rajdu zobowiązani są  przestrzegać Regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 • INFORMACJE DODATKOWE

Każdy  uczestnik, który zgłosi się do rajdu otrzyma pamiątkowy medal.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 2. Organizator nie zabezpiecza miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rajdu m.in. na warunki atmosferyczne
  i epidemiologiczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji zmian niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
  w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
  w relacjach zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.
 7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy i o szczególną troskę
  o środowisko naturalne, a w szczególności na postojach zachowanie bezpiecznej odległości oraz stosowanie się do obostrzeń w związku z epidemią COVID- 19.
 8. Regulamin rajdu obowiązuje wszystkich uczestników rajdu .

 

Wójt Gminy

Zbigniew Mackiewicz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: