W KLASZTORZE POKAMEDULSKIM W WIGRACH (PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA BR.) w obecności znakomitych gości (władze kościelne, wojewódzkie i samorządowe) odbyło się Uroczyste podpisanie umów na dotację z działania 8.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (ochrona dziedzictwa kulturowego).

1. POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
SUWALSZCZYZNY – beneficjent Fundacja Wigry PRO –  wartość projektu: 13 929 498,72 zł; DOFINANSOWANIE: 9 626 076,29 ZŁ;

2. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W
SUWAŁKACH WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU –
beneficjent : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, wartość projektu: 4 235 328,71 zł;
DOFINANSOWANIE: 1 832 206,13 ZŁ;

3. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBIEKCIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO – KAPLICY MATKI BOŻEJ STUDZIENICZAŃSKIEJ K/AUGUSTOWA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ KAPLICY – beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej k. Augustowa; wartość projektu: 706 368,53 zł; DOFINANSOWANIE: 494 738,81 ZŁ.

Regionalny program dla województwa podlaskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.


FUNDACJA REALIZUJE PROJEKT POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH KOLEBKĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO SUWALSZCZYZNY W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. PODLASKIEGO 2014-2020

2klasz1. Cel projektu.
Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury 2 budynków Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej wchodzących w skład Zespołu Klasztoru Kamedułów poprzez realizację kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na świadczenie nowej oferty kulturalnej.
Poniżej zakres prac przewidzianych w projekcie:
1. Remont dachu w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
2. Wymiana stolarki okiennej w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
3. Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Królewskim i Kaplicy kanclerskiej.
4. Remont wnętrza Kaplicy Kanclerskiej i Domu Królewskiego, remont elewacji, zakup i instalacja windy, dostosowanie zabytku do potrzeb niepełnosprawnych.
5. Instalacje wodno-kanalizacyjne w Kaplicy Kanclerskiej i Domu Królewskim.
6. Instalacje wentylacyjne w Domu Królewskim.
7. Instalacja przeciwpożarowa w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej (roboty hydrauliczne).
8. Instalacja centralnego ogrzewania w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
9. Remont instalacji elektrycznych oraz instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej.
10. Stałe zewnętrzne oświetlenie budynków.
11. System monitoringu i alarmowy.
12. Instalacja multimedialna wewnętrzna (Refektorium, Galeria duża i mała, apartament papieski).
13. Instalacja multimedialna zewnętrzna.
14. Zakup wyposażenia – Dom Królewski.
15. Zakup wyposażenia – Kaplica Kanclerska.
16. Wyposażenie techniczne warsztatów kulinarnych.

2. Uzasadnienie realizacji projektu:
• aktualny, zły stan techniczny obiektu grozi utartą unikatowego ładunku kulturowego miejsca. Ze względu na stan techniczny obiektu zabytkowego konieczne jest prowadzenie prac realizacja prac w zakresie ochrony zabytku, które umożliwią zachowanie i zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem.
• Inwestycja jest konieczna do realizacji ze względu na potrzebę dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
• Rozwój potencjału kulturalno-turystycznego obiektu by mógł konkurować z innymi obiektami kulturalnymi w regionie np. poprzez wdrożenie rozwiązań multimedialnych.
• Konieczne jest dostosowanie obiektu do narastającej z roku na rok liczby odwiedzających – w tym celu należy zapewnić odbiorcom oferty zaplecze usługowe.
• Wyżej opisane działania są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i problemów.
• Rozwiązania techniczne przyjęte do realizacji są optymalne i adekwatne do potrzeb wdrażania nowej oferty kulturalnej w obiekcie zabytkowym.
Przeprowadzona identyfikacja problemów wykazała konieczność wykonania kompleksowych działań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków: Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej obejmujących m.in: remont dachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, remont wnętrz budynków, remont elewacji, zakup i instalacja windy, dostosowanie zabytku do potrzeb niepełnosprawnych, roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, instalacje p.poż,  centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznych oraz instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie stałego zewnętrznego oświetlenia budynków, wykonanie systemu monitoringu i alarmowego.
Przeprowadzone zostaną również działania w zakresie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup instalacji multimedialnej zewnętrznej i wewnętrznej, zakupu wyposażenia Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej oraz wyposażenia technicznego warsztatów kulinarnych.
W/w zakres prac pozwoli na zapewnienie Wnioskodawcy pełnego potencjału infrastrukturalnego w postaci Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej do wdrożenia nowej oferty kulturalnej i zwiększenia liczby odwiedzających i korzystających z wydarzeń artystycznych

3. Przeznaczenie obiektów w Wigrach.
Po zakończeniu projektu obiekt uzyska pełną funkcjonalność w zakresie realizacji oferty kulturalnej opartej o tradycję i kulturę zakonu kamedułów. Oferta kulturalna będzie dostosowana do oczekiwań różnych grup docelowych a przeprowadzone prace budowlane i zakup wyposażenia pozwoli na wyeksponowanie kultury kamedulskiej w wyniku realizacji różnych działań kulturalnych: m.in. warsztatów (w tym kulinarnych), pokazów tematycznych, wydarzeń artystycznych oraz interdyscyplinarnych.Fundacja Wigry PRO podjęła decyzję o przeznaczeniu Domu Królewskiego oraz Kaplicy Kanclerskiej na świadczenie usług kulturalnych.Pokamedulski Klasztor w Wigrach jest unikatowym na skalę kraju dziedzictwem kultury kamedulskiej,propagowanie wiedzy i tradycji o zwyczajach i życiu kamedułów będzie kluczowym elementem planowanych działań kulturalnych.
Jednym z elementarnych obszarów kultury kamedulskiej poza religią jest życie codzienne oparte na zwyczajach kulinarnych i dodatkowych obszarach, które prezentowane będą w pokojach tematycznych (w Domu Królewskim oraz Kaplicy Kanclerskiej).  Obszar tradycji religijnych oraz życia codziennego jest elementem na którym zostaną oparte działania kulturalne realizowane w pokamedulskim  klasztorze w Wigrach.

 

Beneficjent: Fundacja Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki

Wartość całkowita projektu: 13.920.498,72 PLN

Wydatki kwalifikowane: 11.324.795,70 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9.626.076,29 PLN

 

LINKI:

  • www.radiomaryja.pl/informacje/pokamedulski-klasztor-wigrach-zostanie-odnowiony/
  • radio5.com.pl/pieniadze-na-klasztor-muzeum-i-kaplice/
  • um.suwalki.pl/umowa-na-dofinansowanie-remontu-muzeum-im-marii-konopnickiej-podpisana/
  • www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/zgoda-ministerstwa-na-siedem-inwestycji-z-dziedziny-kultury-z-podlaskiego.html
  • www.suwalki.info/informacje-19997-Miliony_z_RPO_dla_klasztoru_i_muzeum.html
  • plus.wspolczesna.pl/wiadomosci/a/miejsca-wazne-dla-naszej-historii-nie-zgina,10775786