Fundacja Wigry Pro zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z trwałym wyposażeniem wystawienniczym oraz stworzeniem wystaw stałych na potrzeby realizacji projektu „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” (nr Projektu POIS.08.01.00-00-0161/17) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103914