OPIS PROJEKTU:

NAZWA ZADANIA:
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Pokamedulskim klasztorze w Wigrach

RODZAJ ZADANIA:
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej

OPIS ZADANIA:
Celem projektu jest wyposażenie fundacji w mobilną scenę do organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego. Fundacja Wigry Pro jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w ciągu każdego roku kalendarzowego. Co roku stara się wprowadzać nowe wydarzenia kulturalne promujące polskie dziedzictwo kulturowe, jak również promujące kulturę i tradycję regionalną Suwalszczyzny. Posiadanie mobilnej sceny umożliwi dowolną w zależności od potrzeb organizację/aranżację w terenie miejsca występów i ukierunkowania ruchu przebywających na wydarzeniach turystów. W chwili obecnej Fundacja nie dysponuje profesjonalną sceną co bardzo utrudnia realizację festynów, pikników, inscenizacji, pokazów itp. działań. Dodatkowym powodem zakupu mobilnej sceny jest nadal występujące zagrożenie spowodowane epidemią COVID -19 które powoduje potrzebę przeniesienia większości działań z pomieszczeń na teren otwarty żeby zminimalizować zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby. Zadanie to jednak nie będzie możliwe bez wsparcia/dofinansowania ze środków Ministra Kultury. Scena przyczyni się bezpośrednio do poprawienia jakościowo oferty turystycznej oraz umożliwi łatwiejszy dostęp dla uczestników wydarzeń kulturalnych co powinno przyczynić się do wzrostu ilości osób biorących udział w wydarzeniach. Wszystkie działania kulturalne na naszym terenie nie mają charakteru komercyjnego, nie pobieramy opłat za udział w nich od uczestników.

Projekt wpisuje się we wsparcie podmiotów realizujących zadania publiczne wspierających między innymi system oświaty i wychowania ponieważ Fundacja Wigry Pro prowadząca działalność przy klasztorze pokamedulskim w Wigrach, skupia się na kultywowaniu dzieła o. Kamedułów, spuścizny w sferze rozwoju lokalnego, społecznego, kulturnego i edukacyjnego. Jest realizatorem wielu działań promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne, w jak najszerszym zakresie. Fundacja prowadzi także szereg działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy we współpracy z systemem oświaty i wychowania (szkoły, ośrodki kultury) przez co poszerza obszar edukacji. Od 2015r. ma nawiązaną współpracę lokalnymi placówkami takimi jak: Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, Krasnopolu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku, Centrum Oświatowo-Dydaktyczne w Ełku, Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy w Krzywem, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” z Sejn. Projekty Fundacji Wigry Pro, które napisane zostały i zrealizowane pod kątem lokalnych szkół, placówek edukacyjnych, skierowanych do młodzieży, dzieci i seniorów to: “Wigry Pro Spor”, “Muzycznie nad Wigrami”, “Międzynarodowy Plener Malarski EREM”, “Turystycznie nad Wigrami-jubileuszowe spotkania z dziedzictwem pokamedulskim”, “Wigry – Ku Chwale Niepodległej RP”, „Wigry–Śladami Historii”, „Wigry–Pamięć Bohaterom Niepodległej RP”, “POLSKA I JEJ BOHATEROWIE”, “Polska Ojczyzna Bohaterów”, „Polska – nasze wspólne dobro”, „Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”, „Wkład Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę”, „Ku czci Bohaterom”, „Jarmark Kamedulski w Wigrach – na szlaku historii i tradycji”. Zawarte w nich były prelekcje, koncerty, zapoznanie z tradycją i folklorem naszego regionu, gry i zabawy, quizy, animacje, warsztaty fotograficzne, kulinarne, muzyczne, malarskie, rzeźbiarskie, kowalstwa, garncarstwa, wieczory biblijne, nauka historii przez zwiedzanie Klasztoru i kompleksu z nim związanego, spektakle, rajdy rowerowe szlakami Wigierskiego Parku Narodowego, szlakiem Jana Pawła II, GreenVelo. Główną grupą docelową zawsze stanowiły dzieci i młodzież szkolna oraz seniorzy. Projekty dofinansowane były ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Dziedzictwa i Myśli Narodowej. Wszystkie te działania są planowane do realizacji jako kontynuacja wydarzeń. Zakupiony sprzęt przyczyni się do edukacji pozaszkolnej, promocji wartości patriotycznych oraz całego kompleksu pokamedulskiego. Będzie używany do działań mających na celu podniesienie wiedzy historycznej i tradycji regionalnej Suwalszczyzny. Fundacja zapewnia trwałość inwestycji i utrzymanie sprzętu minimum w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych wydarzeń, co wpłynie na rozpoznawalność Kompleksu Klasztornego wśród turystów i mieszkańców, jako ośrodka realizującego wydarzenia kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, naukowe.

OPISZ SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

Zakupiony w ramach projektu sprzęt – pełnowymiarowa scena mobilna, będzie użytkowany/wykorzystywany do realizacji wydarzeń kulturalnych promujących polskie dziedzictwo kulturowe, jak również promujących kulturę, tradycję regionalną Suwalszczyzny i historię oraz wspierania działań edukacyjnych. Jest to wyposażenie umożliwiające niezależnie od lokalizacji realizację imprez plenerowych takich jak: koncerty, wystąpienia, sztuki teatralne, imprezy promujące, pokazy itp. W ciągu roku Fundacja realizuje bardzo duży wachlarz imprez plenerowych, szczególnie w okresie letnim więc sprzęt będzie wykorzystywany dosyć często w kolejnych latach. Fundacja jest organizatorem wielu wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalno-edukacyjnym, ukierunkowanych na promocję dziedzictwa historycznego, kulturowego w jak najszerszym zakresie. Będzie organizować tego typu wydarzenia ukierunkowane dla różnych grup wiekowych. W sezonie wakacyjnym bardzo często odbywają się wydarzenia kulturalne: festyny, pikniki, koncerty muzyki poważnej, zespołów ludowych, czy też szantowych. Inscenizacje, plenery, prelekcje, warsztaty muzyczne, fotograficzne, malarskie, kulinarne, historyczne. Wszystkie wydarzenia realizowane obecnie zgodne są z zakresem statutowym działań Fundacji. Fundacja Wigry Pro współpracuje z lokalnymi placówkami takimi jak: Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, Krasnopolu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku, Centrum Oświatowo-Dydaktyczne w Ełku, Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy w Krzywem, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” z Sejn.