“Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

CELEM PROJEKTU jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury – eremów górnych wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład zabytkowego Zespołu Klasztoru Kamedułów w Wigrach poprzez realizację kompleksowych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich oraz rozwinięcia oferty kulturowej i edukacyjnej do 2020 roku.

PLANOWANE EFEKTY
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie:

  • objęcie wsparciem 1 zbytku nieruchomego i udostępnienie szerszej grupie odbiorców (w tym nowym grupom docelowym i turystom zagranicznym) zabytku będącym ważnym elementem dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, zakup 2 zestawów trwałego wyposażenia
  • rozwój programu kulturalnego Fundacji poprzez wdrożenie nowej oferty usług kulturowych/edukacyjnych/artystycznych realizowanych w ramach obiektów poddanych renowacji w tym 12 wystaw stałych (Eremy Historyczne Eremitorium Klasztoru Kamedułów). Projekt nie ma charakteru odtworzeniowego, przyczynia się do rozwijania potencjału kulturalnego Wnioskodawcy, regionu i kraju
  • wzrost liczny odwiedzających obiekt 6400 odwiedzin/rok dzięki realizacji inwestycji, w tym również turystów zagranicznych przez co projekt ma charakter ponadregionalny
  • wzrost atrakcyjności turystycznej kraju, regionu i rozwój gospodarczy, jak również wzrost potencjału kreatywności społeczeństwa

WARTOŚĆ PROJEKTU
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 499 170,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 17 479 000,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, w kwocie nie większej niż 14 857 150,00 PLN